Обявления ОРК

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за:
    Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 10135.2551.566, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 500кв.м., местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“ по КККР на гр. Варна, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кв. „Изгрев“, одобрен с Решение №553-6 от Протокол №10/26,27.07.2023г. на Общински съвет – Варна;
    Реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на обект/сграда за адм. дейност и общежитие“ в ПИ с идентификатор 10135.2551.566, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“ по КККР на гр. Варна, с възложител: А. Андреев, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 04.10.2023г.Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление, относно реализацията на ИП свързано с „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.2623.6090 (стар 4009,4010, квартал 190, парцел V), урбанизирана територия, с площ 1470кв.м., НТП Ниско застрояване (до 10м), по КККР на гр. Варна, с възложител: „СТЕЛА-РИД ИНВЕСТ“ ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 09.10.2023г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП:

Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа“ в УПИ III – „Бърза помощ“, кв.997, по плана на 5м.р. гр. Варна, ПИ 10135.2556.340 по КККР на гр. Варна;

Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ в УПИ „За дом майка и дете“, кв. „Виница“, гр. Варна, ПИ 10135.2575.201 по КККР на гр. Варна;

Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа“ в УПИ „За дом майка и дете“, кв. „Виница“, гр. Варна, ПИ 10135.2575.201 по КККР на гр. Варна;
Възложител на ИП е Министерство на здравеопазването.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 02.10.2023г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради с гаражи, подземно застрояване, подпорни стени  и огради към разрешени четири сгради“ в УПИ V-1388, 1389, кв.52, идентичен с ПИ 10135.2526.9190, урбанизирана територия, с площ 3091 кв.м., НТП, Ниско застрояване (до 10м)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: Мариана Николова.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 19.04.2023г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило инвестиционно предложение за „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания” в УПИ VII-938 (идентичен на ПИ 10135.2564.1210), с площ 1551 кв.м, кв.55 по плана на „Вилна зона”, гр.Варна с възложител „ЕВД-КОСТАДИНОВ” ЕООД.
 Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 12.04.2023г.


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАДЕНО ПРЕДПИСАНИЕ ОТ РЗИ ВАРНА ПО ПОВОД КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ В ГР. ВАРНА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:
СЛЕД ИЗВЪРШЕНИ ПРОБОНАБИРАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.03.2023 Г. – 15.03.2023 Г. НА ПРОБИ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ГР. ВАРНА СЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЦВЕТЕН КВАРТАЛ И РАЙОНА НА ВСУ Е СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСТАТЪЧЕН СВОДЕН ХЛОР ПОВЕЧЕ ОТ 50 МГ/Л – НЕПРИЕМЛИВ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. СЪЩАТА СЛЕДВА ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА ЗА ПИЕНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ОТ СЛЕДНИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: БРЕМЕННИ ЖЕНИ, КЪРМАЧКИ, КЪРМАЧЕТА, ХОРА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ПАНКРЕАСА.


СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
•    Да не се консумира вода директно от чешмата;
•    Да се остави водата да престои на стайна температура известно време, за да излети остатъчния свободен хлор;
•    При готвене да се кипне водата, преди да се поставят продуктите в нея;
•    В райони с чести аварии на водопроводната система да се консумира бутилирана вода, подходяща за всекидневна употреба след възстановяване на водоподаването и до възстановяване на качеството на водата.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуваща сграда на Детска ясла №7 „Роза“ УПИ I „за детски дом и ясли“, кв.14 идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м., НТП „за обект за детско заведение“, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: Община Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 03.04.2023г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи” в УПИ XXVIII -1798 “за сграда със смесено предназначение”, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м. НТП „за друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител: „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 23.03.2023г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение, съдържаща – жилищна част, общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ ХlV-873, „за смес. строителство“,  (ПИ 10135.2508.873), кв.36, СО „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ангел Кънчев, Радослав Кънчев и Росица Кънчева.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 01.03.2023г.


Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, постъпи уведомление за реализация на инвестиционно предложение относно „Изграждане на сградa със смесено предназначение съдържаща-жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ XIV-873, „за смес. строителство“, (ПИ 10135.2508.1873), кв. 36, с.о. „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ангел Кънчев, Радослав Кънчев и Росица Кънчева.
 Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, в сградата на район „Приморски”, считано от 02.01.2023 г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Промяна предназначението на офис 3А в дентален център“, находящ се в съществуваща сграда в  ПИ 10135.2562.277, урбанизирана територия, с площ 2196 кв.м., НТП „за друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АЙ ЕНД ДИ ЕСТЕТИКС“ ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 24.01.2023г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: