Обявления УТ

 

(публикувано на 05.03.2021 г.)


изх. № АУ112289ПР /21.11.2019г.

ДО:
СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ

ПИ-10135.2557.286
ПИ-10135.2557.287
ПИ-10135.2557.238


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 128 ал. (3) и ал. (5) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №407/29.07.2019г. и Заповед № 160/14.03.2019г. на Главния архитект на община Варна е допуснат ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV- 10 (ПИ 10135.2557.289), кв.691 и кв.692, и изменение улична регулация по плана на „2-ри м.р.”, гр. Варна. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, предвиден в чл.128 ал.(5) от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат Заповедите, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Възражения се подават в Приемна КАО– стая №16, етаж І.

Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145;

 

 


 

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕЛТЕКОВ
УЛ.”БАБА РАДА”, №30, ЕТ.1
ГР.ВАРНА

СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 10135.2526.2340 и 10135.2526.2342

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 ал.(3), във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена Виза за проектиране с изх. №АУ091517ПР-001ПР/05.10.2018г. за УПИ ХХVІ-2341, кв.15 по плана на ж.к.”Бриз”, относно  подземно застрояване на странична   регулационна  граница така както е показано на скицата.
Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате визата, която е на разположение в Район „Приморски” , ет.ІІ, стая 20, като в случай на несъгласие, може да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район „Приморски” пред Административен съд Варна.

 

 


 

Изх. № АУ034375ПР-001ПР/11.04.2018 г.

ДО
ИВАНКА СТЕФАНОВА
УЛ.”ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА” №29
ГР. ВАРНА


СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл.149 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че издадено рарешение за строеж №51 от 11.04.2018 г. на Главния архитект на на Район „Приморски”-Община Варна, за Преустройство на тавански жилищен  етаж и ремонт на покрив на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3299 (ид.№10135.2554.119), кв. 19, по плана на 24 микрорайон, гр. Варна.
    В четиринадесет дневен срок от съобщението, заитересуваните лица могат да Разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез главния архитект на Район “Приморски” пред Началника на РДНСК-Варна,
ДО
ИРИНА ИВАНОВА КОЛАРСКА-МЛАДЕНОВА
СОБСТВЕНИК НА ПИ 4028 И ПИ 4029
ПО ПЛАНА НА „ФРАНГА ДЕРЕ ДО ДОМУЗ ДЕРЕ” ОТ 1973Г.

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание пар.4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и Заповед №4564/09.12.2016г. на Кмет на Община Варна, Ви уведомяваме, че със Заповед № РП-1/09.01.2018г. на Кмет на район „Приморски” е одобрено попълване на кадастралната основа за ПИ 4027, ПИ 4028 и ПИ 4029 по плана на „Франга дере до Домуз дере” от 1973г.-землище с.Каменар.
В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате заповедта, която е на разположение в сградата на Район „Приморски”, бул. „Ген. Колев”, ет.2, стая 29, като в случай на несъгласие можете да я обжалвате чрез Кмета на район „Приморски” до Административен съд-Варна.
 При явяване за справка НОСЕТЕ настоящото съобщение в стая 29, ет.2, Район „Приморски” гр. Варна. Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа, телефон 052/359 145.

(публикувано на 05.02.2018 г.)


Изх. № АУ115127ПР_001ПР/18.12.2017г.
Район „Приморски” Община Варна

ДО: Всички собственици на ПИ № 10135.2559.120 с административен адрес : ул. „Басанович” № 22 и ПИ №10135.2559.117 с административен адрес : ул. „Мадара” № 10, кв. 792, по плана на 17 м.р., гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ
   
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка със заявление вх. № АУ115127ПР/14.12.2017г. от собствениците на УПИ ХІ-13 /ПИ № 10135.2559.118/, кв.792, по плана на 17 мр., гр. Варна с административен адрес: ул. „Д-р Басанович” № 24, е издадена виза с указан начин, от Главния архитект на район „Приморски”, Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.5, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ, във връзка с приложена скица-предложение за подземно свързано застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.
   
   

Изготвил:
Албена Перец
гл.специалист „Участъков техник”


 

Изх. № АУ101681ПР_002ПР/14.11.2017г.
Район „Приморски” Община Варна

ДО: Всички съсобственици на УПИ ІІ-6424 /ПИ № 10135.2559.206/ с административен адрес : ул. „Мадара” № 20а, кв. 30, по плана на 17 м.р., гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ
   
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка със заявление вх. № АУ101681ПР/06.11.2017г. от собствениците на УПИ ІІІ-6424 /ПИ № 10135.2559.271/, кв.30, по плана на 17 мр., гр. Варна с административен адрес: ул. „Мадара” № 20, е издадена виза с указан начин, от Главния архитект на район „Приморски”, Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.5, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ, във връзка с приложена скица-предложение за подземно свързано застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.
   
   

Изготвил:
Албена Перец
гл.специалист „Участъков техник”


      

ДО:

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 10135.2556.186

И НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 

В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 10135.2556.186

С АДМ. АДРЕС: УЛ. „БИТОЛЯ” № 33

ГР. ВАРНА

 

ПИ- 10135.2556.186

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.140 ал.(3),   във връзка с чл.42 ал.2 и  чл.43 и чл.131 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че е издадена  Виза-скица с Изх.№АУ042449ПР_001ПР/29.05.2017г. от Главен архитект на Район Приморски- Община Варна за инвестиционно проучване и проектиране на „Подземно застрояване находящ се в УПИ VIII-15,15а /ПИ с идентификатор 10135.2556.188 по КК и КР на град Варна/ , кв.621, по плана на „5-ти микрорайон” гр. Варна.

Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате визата, която е на разположение в Район “Приморски”  ет.ІІ, стая 20 /тел.за връзка 052/359 140/, като в случай на несъгласие, можете да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район “Приморски” пред Административен съд Варна.

 

 


 

ДО:

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 10135.2556.189

И НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 

В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 10135.2556.189

С АДМ. АДРЕС: УЛ. „БИТОЛЯ” № 29

ГР. ВАРНА

 

ПИ- 10135.2556.189

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.140 ал.(3),   във връзка с чл.42 ал.2 и  чл.43 и чл.131 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че е издадена  Виза-скица с Изх.№АУ042449ПР_001ПР/29.05.2017г. от Главен архитект на Район Приморски- Община Варна за инвестиционно проучване и проектиране на „Подземно застрояване находящ се в УПИ VIII-15,15а /ПИ с идентификатор 10135.2556.188 по КК и КР на град Варна/ , кв.621, по плана на „5-ти микрорайон” гр. Варна.

Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате визата, която е на разположение в Район “Приморски”  ет.ІІ, стая 20 /тел.за връзка 052/359 140/, като в случай на несъгласие, можете да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район “Приморски” пред Административен съд Варна.

 

 


Поставихме и съобщихме по реда на пар. 4 от ДР на ЗУТ  и  чл. 61, ал. 3 от АПК чрез
залепване на таблото на Кметство Каменар, Община Варна, съобщение относно:
Осигуряване на обществен достъп до Информация от Приложение № 2 към  чл.6 на Наредбата за условията и реда  за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда  /Обн. ДВ бр.25 от 18.03.2003 г., изм. и  доп. ДВ бр.12 от 12.02.2016 г./,
и за изразяване на становища от заинтересованите лица, във връзка с инвестиционно предложение:
„Изграждане на въздушен електропровод  /ВЕ/ 110 kV  п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“ , с Възложител „ЕСО“ ЕАД.
Документацията се намира в техническата служба на Кметство - Каменар, тел.052-671055/16.

(публикувано на 05.05.2017 г.)


 


 ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIV-1511 и улична регулация с о.т.344, 461 и 462; кв.3 по плана на кв. "Виница"

Заповед и съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIV-1511 

(публикувано на 15.12.2016 г.)


ДО
„СМК” ООД
ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛИТЕ
МОМЧИЛ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
БОЯН ИВАНОВ КАРАДЖОВ
ИВАН ПЕТРОВ КАРАДЖОВ
БУЛ.”СЛИВНИЦА” 26, ЕТ.5
ГР. ВАРНА


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена виза с изх.№ АУ020311ПР-003ПР/24.03.2017 г. от Главния архитект на Община Варна, за проектиране на „подземно застрояване за гаражи” в урегулиран поземлен имот I 157, кв.20, (идентификатор №10135.2562.157), по плана на 20 м.р., гр. Варна.
    В четиринадесет дневен срок от съобщението, заитересуваните лица могат да обжалват, чрез Главния архитект на Район “Приморски” до Главния архитект на Община Варна.
    За справки район „Приморски” стая 21, тел. 052-359-141


ВАЛЕНТИН КОЙЧЕВ:
Главен архитект на Район ”Приморски”-Община Варна

изготвил:
Мария Стефанова
 гл. специалист в Дирекция „Устройство на територията”

(публикувано на 26.04.2017 г.)

 


 

 Изх. № АУ085149ПР/02.11.2016г.
Район „Приморски” Община Варна

ДО: Иван Стефанов Иванов – като председател на управителен съвет на жил. сграта с адрес: ул. „Синчец” № 18
ул. „Синчец” № 18, ет. 2, ап.4, гр. Варна

ДО: Мария Николаева Янчева – като член на управителен съвет на жил. сграта с адрес: ул. „Синчец” № 18
ул. „Синчец” № 18, ет. 1, ап.1, гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ
   
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка със заявление вх. № АУ085149ПР/29.09.2016г. от собственика на УПИ ІІ-295 /ПИ № 10135.2553.226/, кв.37, по плана на 25 м.р., гр. Варна с адм. адрес: ул.”Роза” № 29, е издадена виза с указан начин, от Главния архитект на район „Приморски”, Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.5, във връзка с чл. 41 и чл. 42 от ЗУТ.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.


 

Изх. № АУ085149ПР/02.11.2016г.
Район „Приморски” Община Варна

ДО: Мария Николова Емитян – като председател на управителен съвет
на жил. сграта с адрес: ул. „Роза” № 29А, вх. 3
ул. „Роза” № 29А, вх. 3, ап.79, гр. Варна

ДО: „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ”ЕООД с управител Димитричка Илиева Желязкова, като собственик на ПИ № 10135.2553.774 с адрес: ул. „Роза” № 29 /ул. „Синчец” № 20/
жк „Трошево” бл. 51, вх. Е, ет.4, ап.72, гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ
   
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка със заявление вх. № АУ085149ПР/29.09.2016г. от собственика на УПИ ІІ-295 /ПИ № 10135.2553.226/, кв.37, по плана на 25 м.р., гр. Варна с адм. адрес: ул.”Роза” № 29, е издадена виза с указан начин, от Главния архитект на район „Приморски”, Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.5, във връзка с чл. 41 и чл. 42 от ЗУТ.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.
   
   
           
Изготвил:
Албена Перец
гл.специалист „Участъков техник”


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Варна съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ  е изработен подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на улици и поземлени имоти за обекти-публична собственост, на со „Телевизионна кула” гр. Варна.
Плана за улична регулация е изложен в стая № 32 на втория етаж на район „Приморски”, бул.”Генерал Колев” № 92, всеки работен ден от 08.30-12,00 ч. и от 13.30-16.30 ч.
        На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез район „Приморски”.
Жалбите се подават в  деловодството на р-н „Приморски”, в два екземпляра, окомплектовани с документ за собственост и скица на имота.
           
Обнародвано в ДВ бр. 66 от 23.08.2016 г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Адресни карти:

 

Селищни образувания / СО / :

„Сотира“;

„Ален мак“;

„Перчемлията“;

„Добрева чешма“;

„Виница – Север“;

„Траката“ - „Горна Трака“, „Долна Трака“, „Ваялар“;

Вилна зона.

жилищна група, западно от болничен к-с на ВМИ - Варна

 

Курортните комплекси:

„Чайка“;

„Св. св. Константин и Елена“;

 

Кварталите:

„Изгрев“;

„Бриз“ - „Бриз – Юг“, „21 – ви подрайон“;

„Св. Никола“;

 Бул. „Княз Борис I“.

 


 

Съобщение за издадена виза от Главен архитект на Община Варна, за проектиране на допълващо застрояване в ПИ 10135,2573,31 кв.58 кк, "Чайка"

(публикувано на 29.03.2016 г.)

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.(2) от ЗУТ, във връзка с член 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със Заповед №Г-18/28.01.2016 г. на Зам. Кмета на Община Варна е одобрен ПУП (Подробен Устройствен План) – ПРЗ (План за  регулация и  застрояване )  за ( Урегулиран поземлен имот) УПИ  IV-109 „за смесено предназначение”, кв.659, по плана на  6-ти м.р. гр. Варна. 
Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район “Приморски”  ет.ІІ, стая 20, като в случай на несъгласие, можете да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район “Приморски” пред Административен съд Варна.
При явяване за справка, носете настоящото съобщение в техн. служба Район „Приморски”
Приемно време – понеделник и  четвъртък от 08.30ч. до 12.30ч.


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Варна, на основание чл.128 ал.(2),   съобщава, че е изработен Подробен устройствен план / ПУП/  План за регулация и застрояване /ПРЗ/   за Урегулирани поземлени имоти /УПИ/  ХVІ-20, УПИ ХVІІ-19, УПИ  ХVІІІ-18, УПИ ХІХ-17, УПИ ХХ-21 и УПИ ХХІ-16, кв. 50а, по плана на кв. Виница, кв. 95, УПИ ІІ-29,1276, УПИ ІІІ-30,1361, УПИ ІV-31, УПИ V-27, УПИ VІ-5, УПИ VІІ-28 и УПИ VІІІ-7, кв. 227, УПИ ХХХVІ-„за трафопост“, кв. 168, по плана на СО „Ваялар, СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и улици от о.т. 31 до о.т. 29, от о.т.1621 до о.т.35, от о.т. 653 до о.т. 28 и от о.т. 450 до о.т.31, гр. Варна,
Проектът е изложен в техническа служба на Район „Приморски” гр. Варна, ет.II, ст.№20.

На основание чл.128 ал.(5) от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, до Община Варна, чрез Район „Приморски”.
Обявлението е обнародвано в Д.В.бр.93 от 01.12.2015г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№РД-15018479ВН от 23.07.2015г., Общински съвет гр. Варна с РЕШЕНИЕ №2341-8 от 5 и 6 август 2015г. одобрява  Подробен устройствен план / ПУП/  План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за  кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5 и кв.6, в местност „Таушан тепе”  землище на кв. „Виница” гр. Варна и специализирани схеми: Транспортно-комуникационна, Ел, ВиК, Газификация, Вертикално планиране и Сметосъбиране.
Проектът е изложен в техническа служба на Район „Приморски” гр. Варна, ул. „Генерал Колев” №92, ет.II, ст.№20.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

Решението е обнародвано в Д.В.бр.73 от 23.09.2015г.


 

На 24 юли 2015 г. от 16.00 ч. в сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Подвис” 29, корпус „Б”, стая 206, ще се проведе Обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на кв. 33, 25 – ти м.р., гр. Варна и от улица от о.т. 1796 до о.т. 110.

Инвеститор на плана е „ДЕВНЯ ИНВЕСТ” АД

(публикувано на 13.07.2015 г.)


 

ОБЩИНА ВАРНА ОДОБРЯВА ПРОЕКТА ЗА ПУП-ПРЗ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "ЧАЙКА" (19м.р. и 20м.р.) - ВАРНА, И ПЛАН -СХЕМИТЕ (Ел., ВиК) ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ, КАТО ОТМЕНЯ ОТРЕЖДАНЕТО ЗА УПИ II-245-"ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"

(публикувано на 15.05.2015 г.)


 

Обявление за изработе ПУП-ПРЗ за озеленяване и техн. инфраструктура и улична регулация по плана на  м-ст "Дели Сава" и м-ст "Саръ Баир" - (отвори)

(публикувано на 07.01.2015 г.)


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Варна, на основание чл.128 ал.(2), във връзка с чл.128 ал.(10) от ЗУТ, съобщава, че е преработен Подробен устройствен план / ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв.5, кв.6, УПИ XIX-121 от кв.2, УПИ I-182 и УПИ II-6508 от кв.7 , и улична регулация между о.т.5', о.т.4 и о.т.37, от о.т.37 до о.т.75 и от о.т.1 до о.т.4, по плана на местност „Старите лозя” гр. Варна.

Проектът е изложен в техническа служба на Район „Приморски” гр. Варна, ет.II, ст.№20.

На основание чл.128 ал.(5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, до Община Варна, чрез Район „Приморски”.

Обявлението е обнародвано в Д.В.бр.67 от 12 август 2014 г.


РИОСВ Варна - Решение ВА 27/ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: