Нормативни документи

Вътрешно-нормативни документи

Прикачени файлове

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от район "Приморски" - община Варна

Заявление за предоставяне на обществена информация

Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на МФ за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя

 Устройствен правилник

Декларация относно Политиката по качеството на общинската администрация на район "Приморски"
Цели по качеството за 2020 г.
Харта на клиента
Етичен кодекс на служителя в администрацията на район "Приморски"
Правилник за вътрешния ред в сградата на район "Приморски"

Документи

 

Протоколи на комисии към район "Приморски"
Заповеди
Входящо/изходяща и вътрешна кореспонденция, вкл. по ЗДОИ - 37 броя
Нормативни актове
Анализ на удовлетвореност на клиентите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: