Дейности на МКБППМН

Дейности на МКБППМН
при Район „Приморски” – Община Варна

 Местната комисия съвместно с детска педагогическа стая и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността в областта на превенцията и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на район „Приморски”, изпълнява следните задачи съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за БППМН.
1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията  на района, издирва и установява съвместно с инспекторите ДПС и Дирекциите „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
2. Разглежда деянията по чл.11, ал.1 от ЗБППМН: „Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, е местната комисия по настоящия им адрес”.
3. Разглежда деянията по чл. 11, ал. 1, налага възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т.1 - 10 и 12, както и прави предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
„Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.)
(1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:
    1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.”

4. Участва в заседанията по чл.31, ал.1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал.4 от ЗБППМН до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения до комисиите за предсрочно освобождаване по чл.17 от Закона за изпълнение на наказанията;
5. Привежда в изпълнение мерките по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН и осъществява контрол върху изпълнението им;
6. Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
7. Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
8. Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон и при установяване на нарушения сезира компетентните органи;
9. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
10. Упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временнонастаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
11. Налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН: „По отношение на родителите или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния по чл. 11, ал. 1, се налага една от следните мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;
3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.
12. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
13. Изпълнява мероприятия по програми и дейности, на ОКБППМН и ЦКБППМН;
14. Местната комисия ръководи и контролира работата на Центъра за социална превенция (ЦСП) - помощен орган, създаден на територията на Район „Приморски", съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за БППМН.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: