Местна комисия за БППМН

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ” – ОБЩИНА ВАРНА


    В Район „Приморски” – Община Варна има създадена и работи Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), чиято дейност е разписана в Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).
    МКБППМН е постоянно действащ колективен орган за превенция и противодействие на детското асоциално поведение. В страната са създадени и работят триста МКБППМН за осъществяване на дейност по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им.
    Към Министерския съвет на Република България е създадена и работи Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН). Централната комисия организира, ръководи, координира и контролира дейността по предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и по осигуряване нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В съответсвие с разпоредбите на ЗБППМН, ЦКБППМН:
    - ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
    - осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на детските педагогически стаи (ДПС), домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН), възпитателните училища – интернати (ВУИ), приюти за безнадзорни деца, социално-педагогически интернати (СПИ);
    - координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните, както и по осигуряване нормалното им развитие и възпитание на извършителите им;                                 
    - събира, обобщава и анализира данни за състоянието противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията при непълнолетните, както и за дейността по тяхното предотвратяване и противодействие;
    Председател на ЦК БППМН     

     Към общините или районите се създават МК БППМН. Съставът на комисиите се определя със заповед на кмета. За председател се определя заместник-кмет. Председател на местната комисия в район или кметство е кметът.
    В организационно структурно и методическо отношение МК БППМН в Община Варна са обединени от Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).
    Председател ОК БППМН: Тодор Иванов – Заместник кмет на Община Варна
    Заместник председател: Светлана Коева – Директор на Дирекция „Превенции” към Община Варна
    Секретар ОК БППМН: Ана Абрашева
    ОД на МВР – Варна Обединяващ инспектор детска педагогическа стая (ИДПС): Анелия Станкова
    В състава на комисиите към общините се включват представители на общинската администрация, представители на Дирекциите „Социално подпомагане, полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и др. В местните комисии се назначава секретар на щат в общинската администрация.

Структура на МК БППМН при Район „Приморски” – Община Варна

    Председател на МКБППМН: Петя Проданова – Кмет на Район „Приморски”- Община Варна

    Заместник председател: Румяна Цветкова - Директор на Дирекция         „Социално-икономически дейности”
    Секретар на МКБППМН: Андриана Иванова
    ИДПС при Второ РУП на ОД на МВР – Варна: Николина Гебеджелиева
    ИДПС при Второ РУП на ОД на МВР – Варна: Христо Новаков
    ИДПС при Пето РУП на ОД на МВР – Варна: Диян Шербанов
    Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално-подпомагане” – гр. Варна: Валентина Станева
    психолози, педагози, юристи и др.

    Към Местната комисия работят екип от обществени възпитатели: психолози и педагози, с добри практики и дългогодишен опит в работата с деца с отколонение в поведението и техните родители.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: