Енергийно обновяване на жилищни сгради

Енергийно обновяване на жилищни сгради
 
Приемат заявления за участие по програмата за саниране до 10 май
В срок до 10-ти май общинските и районни администрации ще приемат заявления за участие в програмата за обновяване на сградите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд  - етап  I“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. При кандидатстването е необходимо да се представи технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийните характеристики.
За изготвянето на тази техническата документация, с решение на Общинския съвет, Община Варна отпуска 20 млн. лв., за които могат да кандидатстват сдруженията на собствениците. Срокът за кандидатстване за общинското финансиране е до 15 март. До момента Община Варна е одобрила 12 заявления за финансиране за изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.
По процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Община Варна може да получи до 80 млн. лв. с ДДС. Максималната референтна стойност за всички дейности по програмата е 348 лв./м2 с ДДС, от което следва, че могат да се санират близо 230 000 квадратни метра застроена площ. Прогнозното РЗП за вече одобрените сгради е 78 858.80 м2.

 
Стартира Процедурата „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост.По нея общините ще могат да кандидатстват в партньорство със Сдруженията на собствениците /СС/.
 
Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.05.2023 г, като СС ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., по него одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.
Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни многофамилни жилищни сгради - блокове или блок секции, без значение от вида строителство, които са проектирани преди 26 април 1999 г.
Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“
 
Най – често задаваните въпроси и отговорите към тях по Процедурата можете да откриете на сайта на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…
 
Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради.
С Решение на Общинския съвет – Варна на СС се осигуряват средства до 6, 28 / шест лева и двадесет и осем стотинки / лева на кв.м. за изготвяне на технически паспорти на сградите, архитектурни заснемания, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.Срокът за подаване на необходимите документи е 28.02.2023 г.
 
Крайни получатели по настоящата Процедура са СС, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Водещо при получаване на финансиране за изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване и архитектурно заснемане от Община Варна e собствениците на повече от 95% от идеални части от общите части на Етажната собственост, /ЕС/, да членуват в СС и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на Общото събрание.
 
Служители, консултиращи по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в работното време на администрацията от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17:30 ч.:

I.    Oтносно учредяване на сдружения, провеждане на събрания и други подобни въпроси по реда на Закона за управление на етажната собственост:
Златомира Карамфилова – Гл. инспектор „Екологичен контрол“ - 052/ 359 158; 0884/ 714 936
Златина Димитрова – Ст. инспектор „Контрол търговска дейност“ - 052/ 359 122; 0882/ 179 703
II.    Служители, отговарящи за визуалните огледи на място на жилищната сграда – обект на програмата:
Делян Грудев -  Ст. инспектор „Контрол строителство“ - 052/ 359 120; 0884/ 052 333
Албена Николова - Инспектор „Контрол строителство“ - 052/ 303 342; 0882/645 004
III.    Oтносно подаване на документи за кандидатстване за финансиране по програмата на Община Варна за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване и за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ при наличие на изготвен технически проект и извършено енергийно обследване
Елена Кючукова – Гл. експерт „Архитект“ – 052/359 136
Пламен Боев – Заместник – кмет - 052/ 359 103
Владимир Манасиев – Заместник – кмет - 052/ 359 123
Веселин Василев - Заместник – кмет - 052/ 359 107

Background Image

Header Color

:

Content Color

: