Дирекция "Устройство на територията"

 

I. Процедиране на Подробни Устройствени планове /ПУП/.

 

1. Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП

2. Заявление за произнасяне по допускане проучване и проектиране на изменение на ПУП

3. Заявление за одобряване на ПУП

4. Заявление за изготвяне на копие от ПУП, заверен за вярност.

 

 

II. Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж./Строителство на сгради/.

 

1. Заявление за издаване на виза на основание чл.140 от ЗУТ

2. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

3. Заявление за издаване на разрешение за строеж

4. Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проектот ЗУТ

5. Заявление за презаверяване на разрешение за строеж на основание чл.153, ал(3) от ЗУТ, във връзка с чл.153, ал(2) от ЗУТ

6. Заявление за одобряване на промяна на инвестиционните намерения по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ в одобрен инвестиционен проект и издаване на Заповед по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

7. Заявление за одобряване на „План за безопасност и здраве” (ПБЗ) за строителство на нови сгради, реконструкция, основен ремонт, промяна предназначение; или за събаряне на съществуващи законни сгради

8. Заявление за одобряване на „План за управление на строителните отпадъци” (ПУСО) за строителство на нови сгради, реконструкция, основен ремонт, промяна предназначение;или за събаряне на съществуващи законни сгради

9. Заявление за възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане

 

III. Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж.  /Инженерна инфраструктура /.

 

1. Заявление за проучване, разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обектинатехническатаинфраструктура /на основание чл.142, 144, от ЗУТ/

2. Заявление за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура поодобрениинвестиционнитехнически (работни) проекти

3. Заявление за съгласуване на график за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства

4. Заявление за издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно - възстановителни работи

5. Заявление за издаване на Протокол за възстановени настилки след прокопаване на улични мрежи и тротоари, на основание заповед № 0758/16.03.2010 г. на Кмета на Община Варна и заповед № 346/09.04.2010 г. на Кмета на Район „Приморски”

 

 

IV. Издаване на документи по време на строителния процес.

 

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за разполагане на строителни материали одобрен ПБЗ, на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ

2. Заявление за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159, ал.(3) от ЗУТ

3. Заявление за издаване на удостоверение, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ

 

 

 

V. Регистрация на строежи, Въвеждане в експлоатация.

 

1. Заявление за предоставяне и регистриране на технически паспорт

2. Заявление за предаване на екзекутив на документация на основание чл.175 от ЗУТ

3. Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория

Таблици към искане за регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта/пета категория

4. Заявление за издаване на писмо /становище/ относно приложимостта на пар. 6 от ПЗР на Наредба 2/2003 г. – че обектът е заварен по смисъла на пар.21 от ЗР на ЗУТ

 

 

VI. Геодезически услуги

 

1. Заявление за изготвяне на копия от кадастрален план и/или кадастрална листа и/или ръчна скица

2. Заявление за извадка от цифров кадастрален или регулационен план

3. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

4. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

5. Заявление за презаверяване на скица на поземлен имот

6. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

 

VII.Други

 

1. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Таблици към искане за издаване на удостоверение

2. Заявление за поставяне на преместваем обект в частен имот

3. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

4. Заявление за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР (за актуализация на административен адрес)

5. Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: