Дирекция "Административно и техническо обслужване - Виница"

Услуги

Прикачени файлове

Заявление за изменение на одобрен план на новообразувани имоти по $4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и вписване в регистрите

Заявление за изготвяне на заповед на основание $4к, ал(7) от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с $4б, ал(2) от ПЗР на ЗСПЗЗ (възстановяване на собственост)

Заявление за одобряване на оценка на подобренията в поземлен имот във връзка с чл.28-б от ППЗСПЗЗ (одобрен план на новообразуваните имоти)

Заявление за изготвяне на заповед на основание $4к, ал(7) от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с $4з, ал(1) от ПЗР на ЗСПЗЗ (за заповед след доплащане)

Заявление за изготвяне на заповед на основание $4к, ал(7) от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с $4а, ал(1) от ПЗР на ЗСПЗЗ (ограничен имот на ползватели до 600 кв. м.)
Заявление за изготване на оценка на основание $31, ал(1) от ПЗР на ППЗСПЗЗ

Заявление за заверяване на анкетна карта за земеделски производител

Искане за изплащане на обезщетение

Искане за изплащане на обезщетение

Искане за изплащане на рента

Искане за изплащане на обезщетение на собствениците на земя по параграф 4 ж от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: