Дирекция "Обществен ред и контрол"

Услуги

Прикачени файлове

Заявление за издаване на служебна бележка за неорганизирано сметоизвозване

Заявление за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, във връзка чл.157, ал(2) от ЗУТ
Декларация по чл.117 от Закона за местните данъци и такси
Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС
Заявление за узаконяване на основание § 127, ал.(2) от преходните и заключителни разпоредби на зут
Уведомление по чл.46б ЗУЕС за органите на управление на етажната собственост
Заявление за регистрация на Сдружение по чл. 29, ал.(1) от ЗУЕС
Уведомление от председател на управителен съвет/управител на сдружението на собствениците за промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: