Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Услуги

Прикачени файлове

Срокове и такси на услугите

Заявление за издаване на удостоверение за родените от майката деца

Заявление за издаване на удостоверение за правно ограничение

Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес

Заявление издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Заявление за издаване на Дубликат на акт за раждане

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за издаване на Препис-извлечение от акт за смърт
Заявление - декларация за наследници
Заявление за издаване на удостоверение за семейно положение
Заявление за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Заявление за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заявление за издаване удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Адресна карта за настоящ адрес
Заявление за постоянен адрес
Заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес
Заявление за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Заявление за припознаване на дете по чл.65, ал.1 от СК
Заявление за промяна в актовете за гражданско състояние извършена по съдебен и административен ред

Заявление за:

  • Заверено копие от акт за раждане
  • Заверено копие от съобщение за смърт
Заявление за други услуги по гражданско състояние
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Заявление за заверка на данни на свидетели по извършване на обстоятелствена проверка

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: