Въпроси и отговори "Поземлена реформа"

Въпрос: От къде да потърсим лицензиран оценител за изготвяне на експертна оценка?
Отговор: В интернет страницата на камарата на независимите оценители в България може да откриете списък на лицензираните независими оценители.

Въпрос: Откъде да се сдобием със скица за заповед?
Отговор: В случаите, когато не е предприета процедура по изменение на ПНИ, скицата се получава служебно в процедурата по издаване на исканата от Вас заповед за имота. В случаите, когато има изменение на ПНИ със заповед на директора на СГКК- Варна, скица се издава от СГКК след подадено от Вас заявление. В случаите, когато има извършено изменение на ПНИ за конкретния имот от Областния управител на област Варна, скица за заповед се издава от район „Приморски” след подадено от Вас заявление.

Въпрос: Как се уведомяват заинтересованите лица?
Отговор: След одобряване на заповедта на кмета, експертите от направление „Поземлена реформа” връчват издадената заповед на възложителя или на упълномощено от него лице, както и на ответната страна, лично или писмено с обратна разписка по реда на ГПК.

Въпрос: Ако не открият заинтересованото лице на посочения адрес, съответно лицето не си потърси от поща писмото, спира ли се процедурата по издаване на съответния административен акт?
Отговор: Не. След като се върне писмото като непотърсено в районната администрация, придружено с обратна разписка, на която е отразена датата на връщане, се обявява на табло в районната администрция в 14-дневен срок.

Въпрос: При изплащане на обезщетение на бившите собственици, ако липсва един от наследниците, възможно ли е отделно да се получат сумите?
Отговор: Не. Сумата за изплащане на обезщетение се получава заедно от всички наследници или от упълномощено (с нотариална заверка) от тях лице.

Въпрос: Ако ползвателят не заплати сумата, одобрена със заповед на кмета за разликата над 600 кв.м., може ли и как да си потърсим сумата по обезщетението?
Отговор: Да, можете. След като 3-месечния срок за изплащане на сумата по одобрената оценка е изтекъл, заинтересованата страна може да си търси съответното обезщетение чрез съдия изпълнител.

Въпрос: Какво се случва ако ползвателят/собственикът не се съгласи с изготвената експертна оценка на възложителя?
Отговор: Страната, която не е съгласна с представената експертна оценка от възложителя, има право да представи оценка от друг лицензиран оценител.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: