Въпроси и отговори в направление ЕСГРАОН и ГС


Въпрос: Кой издава Акт за раждане - оригинал и даване на ЕГН?
Отговор: Длъжностно лице по гражданско състояние от Отдел "Гражданска регистрация" към Дирекция ИАО на Община Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 43, след представяне на писмено съобщение или съдебно решение.

Въпрос: Как да получа дубликат на акт за раждане чрез друго лице?
Отговор: Може да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното пълномощно е необходимо да бъде упоменато, че трябва да се издаде от район "Приморски".

Въпрос: Кой издава дубликат на Акт за раждане?
Отговор: Длъжностно лице по гражданско състояние в Район „Приморски“ – Община Варна издава за всички лица, родени след 2000 г., а за родените преди 2000г. издава само за тези лица, чиито актове се съхраняват в районната администрация.

Въпрос: Как да получа документ, удостоверяващ моето гражданско състояние (удостоверение за семейно положение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки)?
Отговор: Документ, удостоверяващ гражданското състояние на лице се издава от всяка община, район или кметство. За предоставяне на удостоверението е необходимо да се попълни искане от страна на заявителя. В случаите, когато искания документ се отнася за друго лице, се представя нотариално заверено пълномощно. За починали лица, удостоверения за гражданското им състояние се издават на техните наследници или на лица упълномощени изрично от тях. Ако Вие нямате възможност за това, може да дадете нотариално заверено изрично пълномощно или да изпратите искане подписано с електронен подпис за електронна услуга.

Въпрос: Как да получа многоезично извлечение от акт за гражданско състояние?
Отговор: За да получите многоезичено извлечение е необходимо заявление от Вас и лична карта. Ако това не Ви е възможно, може да упълномощите лице с нотариално заверено изрично пълномощно или да подадете електронно заявление, подписано с електронен подпис.

Въпрос: Кой издава дубликат на Акт за сключен граждански брак?
Отговор: Сектор “Гражданско състояние” към Дирекция ИАО на Община Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 43.

Въпрос: Къде и кой извършва припознаване на дете?
Отговор: Припознаването се извършва там, където се съхранява акта за раждане на детето, от длъжностно лице в районната администрация в присъствието на двамата родители или на единия родител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно от другия родител.

Въпрос: Какви документи са необходими за промяна на настоящ/постоянен адрес?
Отговор: За извършване на адресна регистрация на територията на район „Приморски“ е необходимо да се представи документ за собственост и писмено съгласие от собственика, когато заявителят не е собственик и не е в родствена връзка по права линия или във фактическо съпружеско съжителство със собственика, чрез декларация по образец, подадена лично пред служителя, извършващ адресната регистрация, или с нотариална заверка на подписа. За непълнолетни деца, бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес е необходимо да бъдат подписани от двамата родители или да се представи съдебно решение, с което е определено кой от родителите ще упражнява родителските права, в случай на развод между тях.

Въпрос: Каква е процедурата за предоставяне на удостоверение за наследници?
Отговор: Удостоверение за наследници се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. За предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане от наследник или подаващият да представи нотариално заверено изрично пълномощно, с което е упълномощен от такъв. В искането се попълват всички наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се вписват техните наследници. След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.

Въпрос: Кой може да получи препис-извлечение от Акт за смърт?
Отговор: Този, който има право да наследява.

Въпрос: Кой издава Акт за смърт - за първи път?
Отговор: В Траурен дом – Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 2 длъжностни лица по гражданско състояние на Община Варна след представяне на писмено съобщение за смърт, издадено от лекар, или съдебно решение.

Въпрос: Кой издава препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път?
Отговор: Длъжностно лице по гражданско състояние в Район „Приморски“ – Община Варна издава за всички лица, починали след 2000 г., а за тези, починали преди 2000г. издава само, ако актът се съхранява в районната администрация.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: